SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine
Cankarjeva ulica 25
8000 Novo mesto
T:  07 30 20 045
E:  novo.mesto@soncek.org

PROGRAM OSEBNE ASISTENCE


Društvo omogoča svojim odraslim članom tudi program osebne asistence, ki je predvsem sredstvo, da ljudje, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, lahko živijo neodvisno in bolj kakovostno. To pomeni, da so neodvisni od institucionalne oskrbe, kakor tudi od pomoči družinskih članov in druge neformalne oskrbe ter pomembno je razlikovati osebno asistenco od oskrbe družinskega pomočnika in pomoči na domu. Je oblika posebnega socialnega programa, ki ga trenutno sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen osebam z invalidnostjo, ki potrebujejo storitve osebne asistence pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, katere ne morejo izvajati sami zaradi vrste in stopnje invalidnosti, jih pa vsakodnevno potrebujejo doma in izven doma, da lahko živijo samostojno ter so vključeni v skupnost. Nanaša se predvsem na t. i. aktivno življenjsko obdobje (od 18 do 65 leta starosti), na pravico do realizacije človeških potencialov in preprečuje institucionalizacijo. S procesom deinstitualizacije so zahteve uporabnikov po neodvisnem življenju v skupnosti postajale čedalje močnejše, kot ena najpomembnejših storitev, ki naj bi takšno življenje omogočalo, pa je prav osebna asistenca. Glavna ideja osebne asistence je, da storitve prilagodimo konkretnim potrebam posameznega uporabnika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.
Program obsega naslednje storitve:
• Osebna nega in pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih: pomoč pri jutranjem vstajanju (umivanje, kopanje oz. tuširanje, britje, uporaba sanitarij, oblačenje, priprava zajtrka, itd.), pomoč pri pitju in hranjenju, pomoč pri aplikaciji zdravil (po navodilih uporabnika).
• Gospodinjska pomoč: prinašanje pripravljenega obroka oziroma pomoč pri pripravi in kuhanju obroka po navodilih uporabnika, spremstvo in pomoč pri nakupih, pomivanje in pospravljanje uporabljene posode, pospravljanje in čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti, pranje, likanje in zlaganje perila.
• Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: spremljanje uporabnika k zdravniku in pri opravljanju drugih nujnih obveznosti (plačilo položnic, urejanje obveznosti na državnih in drugih institucijah …), spremljanje uporabnika pri prosto časovnih aktivnostih, branje dnevnih časopisov, pomoč pri uporabi osebnega računalnika, pomoč pri pisanju in izpolnjevanju vlog ali obrazcev po navodilih uporabnika.
• Asistenca na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu: pomoč pri izvajanju aktivnosti, ki jih uporabnik potrebuje pri izobraževanju (pomoč pri urejanju zapiskov, spremstvo v izobraževalne in druge institucije, itd.), nameščanje delovnih sredstev in predmetov dela, pomoč pri lažjih administrativnih delih: kopiranje, vlaganje v fascikle, faksiranje, itd.
• Pomoč pri komunikaciji: pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika), pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika, prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika, tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.
• Prevoz s prevoznim sredstvom uporabnika.
• Druga dela, ki so dogovorjena v individualnem načrtu uporabnika.

Pred vključitvijo posameznika v program osebne asistence se opravi pogovor z uporabnikom in svojci oziroma skrbniki, na katerem se določi kakšno vrsto pomoči posameznik potrebuje ter kje in koliko časa tedensko se bo izvajala. Storitev zahteva tudi delno sofinanciranje uporabnikov. Uporabniki in svojci imajo možnost in pravico sodelovati tudi pri evalviranju programa, torej pri oceni izvajanja programa.
Uporabnik osebne asistence tako postane opolnomočen subjekt, ki sam ali prek svojega zakonitega zastopnika samostojno sprejema odločitve o svojem življenju.

DODATNE INFORMACIJE

S 1. januarjem 2019 se začne uporabljati novi Zakon o osebni asistenci (ur.l. RS št.: 10/17 8n 31/18), ki zagotavlja osebno asistenco kot pravico uporabnika. http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/osebna_asistenca/

To pomeni, da bo do osebne asistence upravičen vsak uporabnik, ki bo izpolnjeval zakonsko določene pogoje:

Ø da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;

Ø je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v RS ali tujec s stalnim prebivališčem v RS,

Ø starost od 18 do 65 let;

Ø živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;

Ø potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Upravičen bo do toliko ur osebne asistence, kolikor jo dejansko potrebuje (tudi 24 ur dnevno, če je taka potreba). Do sedaj je bila osebna asistenca sofinancirana preko programov, uporabniki dejansko niso dobili toliko ur osebne asistence, kot so jo potrebovali, tudi vsi uporabniki niso mogli dobiti osebne asistence, tudi če so jo potrebovali. Programi za izvajanje osebne asistence na MDDSZ se bodo z 31.12.2018 zaključili.

Pravilnik o osebni asistenci, kot izvedbeni akt Zakona o osebni asistenci(Ur.l. RS, št. 57/18 z dne 24. 8. 2018) poleg ostalega podrobneje določa postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence.

Postopek za uveljavljanje osebne asistence:

a/ Potencialni uporabnik osebne asistence mora vložiti vlogo za priznanje pravice do osebne asistence na pristojnem centru za socialno delo – CSD (obrazec vloge je na spletni strani MDDSZ). Vlogi ni potrebno prilagati dokazil o invalidnosti, uporabnik pa bo moral navesti, zakaj potrebuje osebno asistenco.

b/ Na podlagi vloge ga bo na domu obiskala strokovna komisija in z njim opravila razgovor ter z uporabo standardiziranega ocenjevalnega orodja ZOjA, pripravila mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence, ki jo uporabnik potrebuje.

c/ CSD na osnovi mnenja izda odločbo (in vrednotnico) o pravici do osebne asistence.

d/ Uporabnik si bo potem sam izbral izvajalca osebne asistence in z njim pripravil izvedbeni načrt glede konkretnega izvajanja osebne asistence (12. člen Pravilnika o osebni asistenci).

Izvedbeni načrt bo izvajalec osebne asistence posredoval centru za socialno delo. Ob vsaki spremembi načina ali števila ur glede izvajanja osebne asistence je potrebno pripraviti nov izvedbeni načrt. Uporabnik bo moral pri izvajalcu osebne asistence, ki ga je izbral, opraviti tudi usposabljanje.

Uporabnik si sam si izbere izvajalca osebne asistence in tudi osebnega/ne asistenta/asistente, zaposlene pri izvajalcu. Z izvajalcem osebne asistence kot tudi z osebnim asistentom se dogovori o načinu, času in drugih vprašanjih izvajanja osebne asistence.

Vloge potencialnih uporabnikov bodo centri za socialno delo začeli reševati predvidoma v mesecu oktobru.

e/ Cena za izvajanje storitev osebne asistence bo izračunana na podlagi metodologije za izračun cene, ki je v pravilniku

VLOGA OA

Obvestila

POSTANI MOJ SPREMLJEVALEC, POSTANI MOJA SPREMLJEVALKA


V poletnih mesecih ...

POSTANI MOJ SPREMLJEVALEC, POSTANI MOJA SPREMLJEVALKA


V poletnih mesecih ...

POSTANI MOJ SPREMLJEVALEC, POSTANI MOJA SPREMLJEVALKA


V poletnih mesecih ...
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke